روش اندازه گیری کف پا

مطابق باعکس سانت زده شود.

روش اندازه گیری لباس

عرض لباس منظور همان قسمت زیربغل تازیربغل لباس است.
قدآستین ازسرشانه سانت زده میشود.
وقد لباس ازسرشانه تاانتهای لباس محاسبه میشود

پیراهن

بلوز

اندازه گیری لباسهایی که آستین سرخود دارندازقسمت یقه محاسبه میشود مطابق با عکس

 

شلوار