در حال حاضر بن تخفیفی از سوی تی تی گل ارائه نمی شود